בלי עין הרע

חרוזי קמע - Talisman beads
3 חרוזי זכוכית צבעוניים מחוברים בחוט. שימש כסגולה לשילוח והרחקת. מרעין בישין. החרוז הצהוב מסמן את האור ואת השפע החומרי. החום את היציבות והכחול את השמים בהם אין למרעין בישין אפשרות לשלוט.

Three colored glass beads on a cord. Used as a talisman to avert the evil eye and prevent calamities. The yellow bead symbolizes light and the abundance of nature, the brown stability, and the blue the heavens where the forces of evil cannot rule.
הגדלת תמונה
חרוז קמע - Talisman bead
חרוז מזכוכית כחולה המושחל על שרשרת נחושת. השימוש בצבע כחול נגד מרעין בישין הוא משום שהכחול מזכיר את השמים - בהם אין לכוחות הרוע יכולת לשלוט. הכחול הוא צבע הים, ואין ברכה אלא במה שסמוי מן העין

Blue glass bead strung on a copper chain. Blue is used against the evil eye because the color blue is reminiscent of the sky, where the forces of evil cannot rule. Blue is the color of the sea, and. there is no blessing other than in what is hidden from sight.
הגדלת תמונה
צלחת לחש לכלה וליולדת - Amulet plate for bride and mother
במרכז הצלחת - דמות מיתולוגית פרסית, ובמעגלים המקיפים אותה מיני לחשים בפרסית־יהודית. יש שנהגו להאכיל את הכלה ואת היולדת מתוך הצלחת ויש שנהגו להניח את ראשה על הצלחת, ככרית, כסגולה להגנה מפני מרעין בישין. באדיבות משפחת עזרי

Amulet plate for bride and mother during childbirth Amulet plate for bride, mid-19th century, Iran In the middle of the plate is a Persian mythological figure, with Jewish-Persian amulets in circles round it. Some families would give food to the bride and mother during childbirt from the plate, while others would lay her head on it like on a pillow as a talisman to protect her against malevolent spirits. With thanks to the Ezri family
הגדלת תמונה
קמע לגבר - Man’s amulet
זוג צמידים קלועים משיער פיל מצפון אפריקה אשר שימשו קמע לגבר

Pair of woven elephant hair bracelets from North Africa, used as a man’s amulet
הגדלת תמונה
קמע ליולדת - Amulet for a mother-to-be
צמד ריבועי קטיפה כחולה רקומים בחוטי זהב, בכדי לסמא את עיני המזיקים. במרכז - רקום מגן דוד בכדי להגן מכל העברים (למעלה, למטה ומהצדדים). שימש במשפחת אלעזר כהגנה ליולדת

Amulet for mother-to-be Pair of blue velvet squares embroidered in gold thread in order to dazzle hobgoblins. In the center an embroidered Magen David to provide protection from all directions (up, down and both sides). Used in the Elazar family to protect women giving birth
הגדלת תמונה
שיר המעלות - Shir Hama’alot
דפוס לעווי ירושלים, ראשית המאה ה־20' מזמור קכ"א בתהילים היה נפוץ בקהילות שונות כסגולה להגנה על היולדת והרך הנולד. המזמור משובץ לצד לחש לעין הרע שכתב החיד"א, חמסה, שמות האבות והאמהות, והמקומות הקדושים. במרכז מופיעה ציפור גדולה הפורשת כנפיה. קמעות עם ציורי ציפורים נחשבו לאמצעי רב עוצמה כנגד עין הרע, ככתוב: "כציפורים עפות כן יגן ה' צבאות על ירושלים"...

Shir Hama’alot, Levi Printers, early 20th century Psalm 121 was commonly used among the various communities as a talisman to protect mothers and their newborn infants. The hymn was used in an amulet together with an incantation to keep the evil eye at bay written by Rabbi Haim David Azulai (the Hida), a five-fingered charm (hamsa), the names of the patriarchs and matriarchs, and the holy sites. In the center is a large bird spreading its wings. Amulets with drawings of birds were considered powerful protection against the evil eye, as in the biblical quotation, “As birds hovering, so will the Lord of hosts protect Jerusalem. ”
הגדלת תמונה
חמסה - A Hamsa
תליון חמסה המורכב מחמש מטבעות תורכיות עשויות נחושת. על המטבעות רשומים פסוקים מהקוראן נגד מרעין בישין. המטבעות מחוברות בחרוזים כחולים לשרשרת.

A Hamsa pendant comprising five Turkish brass rings. Verses from the Koran against the evil eye are inscribed on the rings. They are made into a chain with blue beeds.
הגדלת תמונה
קמע ירושלמית - Jerusalem amulet
קמע ירושלמית שנות ה־40' הקמע מעוטר בשני צמדי ארזי הלבנון, באיורי המקומות הקדושים, מנורה וחמסה. במרכז - ציפור גדולה הפורשת כנפיה. הציפורים בתחתית הקמע ובמרכזו מסמלות הגנה. השמות המופיעים על בטני הציפורים הן שמות להרחקת מרעין בישין. תרומת סמי בניאן

Jerusalem amulet, 1940s The amulet is decorated with cedars of Lebanon, illustrations of holy places, a menorah and a hamsa. In the center – a large bird spreads its wings The birds in the center and the bottom of the amulet symbolize protection. The names appearing on the stomachs of the birds are names to ward off harm. Donated by Sammy Banian
הגדלת תמונה
קמע ושמירה משריפה וליולדת Amulet and protection from flames and for new mothers
במרכז הקמע הגנה מפני פורענותה של לילית, אוייבת התינוקות. ע"פ המסורת אליהו הנביא פגש את לילית בדרכה לבית היולדת כדי לפגוע ברך הנולד. אליהו אסר עליה לפגוע ביולדת וברך הנולד. היא נכנעה לבקשתו בתנאי ששמות שלושת המלאכים : סנוי,סנסנוי וסמנגלוף יופיעו בחדר היולדת. "וכל מי שיודע שמותי מיד אני בורחת מן התינוק. ותלה בבית היולדת או הילד את הקמע. וגם הילד וגם אמו לא ינזקו ממני לעולם". באדיבות משפחת קלוגר

In the center of the amulet, protection against Lilith, the enemy of babies. Tradition had it that Elijah encountered Lilith on her way to a new mother’s house to harm the infant. Elijah forbade her to harm the mother and her baby. She agreed on condition that the names of the three angels: Senoy, Sansenoy and Samangelof, appeared in the mother’s room. “And everyone who knows my names, I shall immediately flee from the baby.” And the amulet was hung up and neither the child nor the mother shall ever be harmed by me.” With thanks to the Kluger family.
הגדלת תמונה
קמע לבן זכר עשוי קלף - Amulet for a baby boy made of parchment
בקהילות רבות שררה האמונה שהבן מועד יותר לפורענותה של לילית. (דמות מיסטית זדונית שנחשבה לאוייבת התינוקות). הקמע נתלה בקרבת מיטת היולדת. השאלת קבע מרשות העתיקות

Many communities held the belief that a boy was prone to the harm of Lilith (an evil mystical character who was considered the enemy of babies). On permanent loan from the Israel Antiquities Authority
הגדלת תמונה
סלמנדרה - A salamander
הסלמנדרה היא סמל להתחדשות ולנצחיות. בקמע זה מופיע מאפיין נוסף המוזכר לעיתים בקמעות: פרת, אחד הנהרות היוצאים מגן העדן

The salamander is a symbol of renewal and eternity. This amulet has another characteristic that sometimes appears in charms: Euphrates, one of the rivers that flows out of the Garden of Eden.
הגדלת תמונה
קמע לילד - Amulet for child
שמירה לילד מהבעל שם טוב בקמע מופיעה סגולה שניתנה ע"י אליהו הנביא לגירוש לילית ובמרכז "שיר המעלות". אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן

Protection of child from the Baal Shem Tov The amulet includes a folk remedy given by Elijah the Prophet to expel Lilith. In the center is Shir Hamaalot. Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum
הגדלת תמונה
דף "שיויתי" - A Shiviti plaque
דף "שיויתי" מעוטר בצדף ועיטור חמסה להגנה ולמזל.
אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן

A Shiviti plaque decorated with a shell and a hamsa for protection and luck
Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum
הגדלת תמונה
מזוודת עין - An Eye Suitcase
מזוודה ממזרח אירופה מראשית המאה ה־20' המזוודה מעוטרת בעין כסגולה רווחת מפני "עין הרע".
אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן

A suitcase from East Europe from the beginning of the 20th century. The suitcase has an eye, which is used as a popular amulet against the evil eye.
Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum Collection
הגדלת תמונה
קמע לשמירה והגנה לאשה ההרה וליולדת - Amulet to protect a woman during pregnancy and after childbirth
ירושלים דפוס פרומקין סוף המאה ה־19 קמע לשמירה והגנה לאשה ההרה וליולדת. המסגרת הפנימית של הקמע מעוטרת בפסוקים שמטרתם להגן על האשה ההרה והיולדת מפני המזיקים. המסגרת החיצונית מעוטרת במקומות הקדושים (קבר רחל, קבר רבי מאיר בעל הנס, מערת המכפלה, קבר שמואל הנביא, וכ"ו), במנורות ובארזי הלבנון. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print Late 19th century Amulet to protect a woman during pregnancy and after childbirth. The amulet’s flat glass frame is decorated with verses for the protection of the pregnant woman and after her confinement. Outside frame decorated with the holy sites (Rachel’s Tomb, Tomb of Rabbi Meir Ba’al Hanes, Tomb of the Patriarchs, Tomb of the Prophet Samuel, etc. ), seven-branched candelabra and cedars of Lebanon. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שמירה לבית וליולדת - Protection for the home and the mother after childbirth
ירושלים, דפוס פרומקין, סוף המאה ה־19 שיר המעלות מעוטר בפסוקים להרחקת לילית אוייבת התינוקות. אדם,אברהם, יצחק ויעקב מול חוה,שרה, רבקה ולאה כאשר לילית מוצאת מחוץ למסגרת. הקמע מעוטר במדליונים ובהם המקומות הקדושים: מערת המכפלה, יד אבשלום, מקדש שלמה וקברי מלכי בית דוד. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print, Late 19th century. Song of Degrees decorated with verses to ward off Lilith, the foe of babies. Adam, Abraham, Isaac and Jacob opposite Eve, Sarah, Rebecca and Leah, with Lilith removed from the frame. The amulet is decorated with medallions showing the holy sites: the Tomb of the Patriarchs, Absalom’s Pillar, Solomon’s Temple and the Tombs of the Kings of the House of David. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שמירה לבית וליולדת - Protection for the home and the mother in confinement
ירושלים, דפוס פרומקין, שנת רב להושיע (1863) שיר המעלות מעוטר במראות ירושלים: הר הזיתים, מקום המקדש והכותל המערבי. בקמע משובצים פסוקים להרחקת לילית והמרעין בישין. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print, 1863. Song of Degrees decorated with views of Jerusalem: Mount of Olives, Temple site, and the Western Wall. The amulet is interspersed with verses to ward off Lilith and hobgoblins. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שקופית קודמת
שקופית הבאה
חרוזי קמע - Talisman beads
3 חרוזי זכוכית צבעוניים מחוברים בחוט. שימש כסגולה לשילוח והרחקת. מרעין בישין. החרוז הצהוב מסמן את האור ואת השפע החומרי. החום את היציבות והכחול את השמים בהם אין למרעין בישין אפשרות לשלוט.

Three colored glass beads on a cord. Used as a talisman to avert the evil eye and prevent calamities. The yellow bead symbolizes light and the abundance of nature, the brown stability, and the blue the heavens where the forces of evil cannot rule.
הגדלת תמונה
חרוז קמע - Talisman bead
חרוז מזכוכית כחולה המושחל על שרשרת נחושת. השימוש בצבע כחול נגד מרעין בישין הוא משום שהכחול מזכיר את השמים - בהם אין לכוחות הרוע יכולת לשלוט. הכחול הוא צבע הים, ואין ברכה אלא במה שסמוי מן העין

Blue glass bead strung on a copper chain. Blue is used against the evil eye because the color blue is reminiscent of the sky, where the forces of evil cannot rule. Blue is the color of the sea, and. there is no blessing other than in what is hidden from sight.
הגדלת תמונה
צלחת לחש לכלה וליולדת - Amulet plate for bride and mother
במרכז הצלחת - דמות מיתולוגית פרסית, ובמעגלים המקיפים אותה מיני לחשים בפרסית־יהודית. יש שנהגו להאכיל את הכלה ואת היולדת מתוך הצלחת ויש שנהגו להניח את ראשה על הצלחת, ככרית, כסגולה להגנה מפני מרעין בישין. באדיבות משפחת עזרי

Amulet plate for bride and mother during childbirth Amulet plate for bride, mid-19th century, Iran In the middle of the plate is a Persian mythological figure, with Jewish-Persian amulets in circles round it. Some families would give food to the bride and mother during childbirt from the plate, while others would lay her head on it like on a pillow as a talisman to protect her against malevolent spirits. With thanks to the Ezri family
הגדלת תמונה
קמע לגבר - Man’s amulet
זוג צמידים קלועים משיער פיל מצפון אפריקה אשר שימשו קמע לגבר

Pair of woven elephant hair bracelets from North Africa, used as a man’s amulet
הגדלת תמונה
קמע ליולדת - Amulet for a mother-to-be
צמד ריבועי קטיפה כחולה רקומים בחוטי זהב, בכדי לסמא את עיני המזיקים. במרכז - רקום מגן דוד בכדי להגן מכל העברים (למעלה, למטה ומהצדדים). שימש במשפחת אלעזר כהגנה ליולדת

Amulet for mother-to-be Pair of blue velvet squares embroidered in gold thread in order to dazzle hobgoblins. In the center an embroidered Magen David to provide protection from all directions (up, down and both sides). Used in the Elazar family to protect women giving birth
הגדלת תמונה
שיר המעלות - Shir Hama’alot
דפוס לעווי ירושלים, ראשית המאה ה־20' מזמור קכ"א בתהילים היה נפוץ בקהילות שונות כסגולה להגנה על היולדת והרך הנולד. המזמור משובץ לצד לחש לעין הרע שכתב החיד"א, חמסה, שמות האבות והאמהות, והמקומות הקדושים. במרכז מופיעה ציפור גדולה הפורשת כנפיה. קמעות עם ציורי ציפורים נחשבו לאמצעי רב עוצמה כנגד עין הרע, ככתוב: "כציפורים עפות כן יגן ה' צבאות על ירושלים"...

Shir Hama’alot, Levi Printers, early 20th century Psalm 121 was commonly used among the various communities as a talisman to protect mothers and their newborn infants. The hymn was used in an amulet together with an incantation to keep the evil eye at bay written by Rabbi Haim David Azulai (the Hida), a five-fingered charm (hamsa), the names of the patriarchs and matriarchs, and the holy sites. In the center is a large bird spreading its wings. Amulets with drawings of birds were considered powerful protection against the evil eye, as in the biblical quotation, “As birds hovering, so will the Lord of hosts protect Jerusalem. ”
הגדלת תמונה
חמסה - A Hamsa
תליון חמסה המורכב מחמש מטבעות תורכיות עשויות נחושת. על המטבעות רשומים פסוקים מהקוראן נגד מרעין בישין. המטבעות מחוברות בחרוזים כחולים לשרשרת.

A Hamsa pendant comprising five Turkish brass rings. Verses from the Koran against the evil eye are inscribed on the rings. They are made into a chain with blue beeds.
הגדלת תמונה
קמע ירושלמית - Jerusalem amulet
קמע ירושלמית שנות ה־40' הקמע מעוטר בשני צמדי ארזי הלבנון, באיורי המקומות הקדושים, מנורה וחמסה. במרכז - ציפור גדולה הפורשת כנפיה. הציפורים בתחתית הקמע ובמרכזו מסמלות הגנה. השמות המופיעים על בטני הציפורים הן שמות להרחקת מרעין בישין. תרומת סמי בניאן

Jerusalem amulet, 1940s The amulet is decorated with cedars of Lebanon, illustrations of holy places, a menorah and a hamsa. In the center – a large bird spreads its wings The birds in the center and the bottom of the amulet symbolize protection. The names appearing on the stomachs of the birds are names to ward off harm. Donated by Sammy Banian
הגדלת תמונה
קמע ושמירה משריפה וליולדת Amulet and protection from flames and for new mothers
במרכז הקמע הגנה מפני פורענותה של לילית, אוייבת התינוקות. ע"פ המסורת אליהו הנביא פגש את לילית בדרכה לבית היולדת כדי לפגוע ברך הנולד. אליהו אסר עליה לפגוע ביולדת וברך הנולד. היא נכנעה לבקשתו בתנאי ששמות שלושת המלאכים : סנוי,סנסנוי וסמנגלוף יופיעו בחדר היולדת. "וכל מי שיודע שמותי מיד אני בורחת מן התינוק. ותלה בבית היולדת או הילד את הקמע. וגם הילד וגם אמו לא ינזקו ממני לעולם". באדיבות משפחת קלוגר

In the center of the amulet, protection against Lilith, the enemy of babies. Tradition had it that Elijah encountered Lilith on her way to a new mother’s house to harm the infant. Elijah forbade her to harm the mother and her baby. She agreed on condition that the names of the three angels: Senoy, Sansenoy and Samangelof, appeared in the mother’s room. “And everyone who knows my names, I shall immediately flee from the baby.” And the amulet was hung up and neither the child nor the mother shall ever be harmed by me.” With thanks to the Kluger family.
הגדלת תמונה
קמע לבן זכר עשוי קלף - Amulet for a baby boy made of parchment
בקהילות רבות שררה האמונה שהבן מועד יותר לפורענותה של לילית. (דמות מיסטית זדונית שנחשבה לאוייבת התינוקות). הקמע נתלה בקרבת מיטת היולדת. השאלת קבע מרשות העתיקות

Many communities held the belief that a boy was prone to the harm of Lilith (an evil mystical character who was considered the enemy of babies). On permanent loan from the Israel Antiquities Authority
הגדלת תמונה
סלמנדרה - A salamander
הסלמנדרה היא סמל להתחדשות ולנצחיות. בקמע זה מופיע מאפיין נוסף המוזכר לעיתים בקמעות: פרת, אחד הנהרות היוצאים מגן העדן

The salamander is a symbol of renewal and eternity. This amulet has another characteristic that sometimes appears in charms: Euphrates, one of the rivers that flows out of the Garden of Eden.
הגדלת תמונה
קמע לילד - Amulet for child
שמירה לילד מהבעל שם טוב בקמע מופיעה סגולה שניתנה ע"י אליהו הנביא לגירוש לילית ובמרכז "שיר המעלות". אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן

Protection of child from the Baal Shem Tov The amulet includes a folk remedy given by Elijah the Prophet to expel Lilith. In the center is Shir Hamaalot. Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum
הגדלת תמונה
דף "שיויתי" - A Shiviti plaque
דף "שיויתי" מעוטר בצדף ועיטור חמסה להגנה ולמזל.
אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן

A Shiviti plaque decorated with a shell and a hamsa for protection and luck
Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum
הגדלת תמונה
מזוודת עין - An Eye Suitcase
מזוודה ממזרח אירופה מראשית המאה ה־20' המזוודה מעוטרת בעין כסגולה רווחת מפני "עין הרע".
אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן

A suitcase from East Europe from the beginning of the 20th century. The suitcase has an eye, which is used as a popular amulet against the evil eye.
Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum Collection
הגדלת תמונה
קמע לשמירה והגנה לאשה ההרה וליולדת - Amulet to protect a woman during pregnancy and after childbirth
ירושלים דפוס פרומקין סוף המאה ה־19 קמע לשמירה והגנה לאשה ההרה וליולדת. המסגרת הפנימית של הקמע מעוטרת בפסוקים שמטרתם להגן על האשה ההרה והיולדת מפני המזיקים. המסגרת החיצונית מעוטרת במקומות הקדושים (קבר רחל, קבר רבי מאיר בעל הנס, מערת המכפלה, קבר שמואל הנביא, וכ"ו), במנורות ובארזי הלבנון. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print Late 19th century Amulet to protect a woman during pregnancy and after childbirth. The amulet’s flat glass frame is decorated with verses for the protection of the pregnant woman and after her confinement. Outside frame decorated with the holy sites (Rachel’s Tomb, Tomb of Rabbi Meir Ba’al Hanes, Tomb of the Patriarchs, Tomb of the Prophet Samuel, etc. ), seven-branched candelabra and cedars of Lebanon. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שמירה לבית וליולדת - Protection for the home and the mother after childbirth
ירושלים, דפוס פרומקין, סוף המאה ה־19 שיר המעלות מעוטר בפסוקים להרחקת לילית אוייבת התינוקות. אדם,אברהם, יצחק ויעקב מול חוה,שרה, רבקה ולאה כאשר לילית מוצאת מחוץ למסגרת. הקמע מעוטר במדליונים ובהם המקומות הקדושים: מערת המכפלה, יד אבשלום, מקדש שלמה וקברי מלכי בית דוד. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print, Late 19th century. Song of Degrees decorated with verses to ward off Lilith, the foe of babies. Adam, Abraham, Isaac and Jacob opposite Eve, Sarah, Rebecca and Leah, with Lilith removed from the frame. The amulet is decorated with medallions showing the holy sites: the Tomb of the Patriarchs, Absalom’s Pillar, Solomon’s Temple and the Tombs of the Kings of the House of David. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שמירה לבית וליולדת - Protection for the home and the mother in confinement
ירושלים, דפוס פרומקין, שנת רב להושיע (1863) שיר המעלות מעוטר במראות ירושלים: הר הזיתים, מקום המקדש והכותל המערבי. בקמע משובצים פסוקים להרחקת לילית והמרעין בישין. באדיבות משפחת גרוס

Jerusalem, Frumkin Print, 1863. Song of Degrees decorated with views of Jerusalem: Mount of Olives, Temple site, and the Western Wall. The amulet is interspersed with verses to ward off Lilith and hobgoblins. Courtesy of the Gross family
הגדלת תמונה
שקופית קודמת
שקופית הבאה

בלי עין הרע

קמעות לשמירה על היולדת והתינוק

אחוזי התמותה הגבוהים של התינוקות והיולדות גרמו לשימוש באמונות עממיות, דוגמת שימוש בקמעות, "עין הרע", חמסות ועוד.
השימוש התכוף בהם היה בחינת "לא יועיל לא יזיק".
השימוש רווח בעדות השונות ובדתות השונות בעיר העתיקה בירושלים.

אוצרת | אורה פיקל־צברי